Sound contour from-mid via-high to-mid tone

Grapheme Dataset Type