Sound contour from-mid via-low to-mid tone

Grapheme Dataset Type