Grapheme «n» (aspirated voiced dental nasal consonant)