Grapheme «N» (aspirated voiced velar nasal consonant)