Grapheme «m» (long voiced labio-dental nasal consonant)