Grapheme «n» (long voiced laminal alveolar nasal consonant)