Grapheme «v» (lowered voiced labio-dental fricative consonant)