Grapheme «n» (palatalized long voiced dental nasal consonant)