Grapheme «m» (palatalized voiced bilabial nasal consonant)