Grapheme «n» (palatalized voiced laminal alveolar nasal consonant)