Grapheme «b» (raised voiced bilabial fricative consonant)