Grapheme «H» (velarized voiced palatal nasal consonant)