Grapheme «b» (voiced bilabial fricative consonant)