Grapheme «m» (voiced labio-dental nasal consonant)