Grapheme «n» (voiced laminal alveolar nasal consonant)