Grapheme «j» (voiced laminal alveolar sibilant affricate consonant)