Grapheme «r» (voiced laminal alveolar tap consonant)