Grapheme «8» (voiced laminal dental fricative consonant)