Grapheme «z» (voiced laminal dental sibilant fricative consonant)