Grapheme «mː» (long voiced bilabial nasal consonant)