Grapheme «vː» (long voiced labio-dental fricative consonant)