Grapheme «ᶆ» (palatalized voiced bilabial nasal consonant)