Grapheme «bg» (voiced bilabial-and-velar stop consonant)