Grapheme «bv» (voiced labio-dental affricate consonant)