Grapheme «N» (labio-palatalized voiced velar nasal consonant)