Grapheme «M» (long voiced labio-dental nasal consonant)