Grapheme «N» (long voiced laminal alveolar nasal consonant)