Grapheme «N» (palatalized long voiced dental nasal consonant)