Grapheme «N» (palatalized long voiced velar nasal consonant)