Grapheme «M» (palatalized voiced bilabial nasal consonant)