Grapheme «N» (palatalized voiced dental nasal consonant)