Grapheme «M» (palatalized voiced labio-dental nasal consonant)