Grapheme «N» (palatalized voiced laminal alveolar nasal consonant)