Grapheme «N» (palatalized voiced palatal nasal consonant)