Grapheme «N» (palatalized voiced velar nasal consonant)