Grapheme «N» (palatalized voiced velar-and-bilabial nasal consonant)