Grapheme «P» (raised voiced bilabial fricative consonant)