Grapheme «T» (raised voiced dental fricative consonant)