Grapheme «S» (raised voiced dental sibilant fricative consonant)