Grapheme «S» (raised voiceless palatal-velar fricative consonant)