Grapheme «N» (syllabic voiced velar nasal consonant)