Grapheme «M» (velarized long voiced labio-dental nasal consonant)