Grapheme «N» (velarized long voiced palatal nasal consonant)