Grapheme «M» (velarized voiced bilabial nasal consonant)