Grapheme «M» (velarized voiced labio-dental nasal consonant)