Grapheme «N» (velarized voiced palatal nasal consonant)