Grapheme «M» (voiced labio-dental nasal consonant)