Grapheme «N» (voiced laminal alveolar nasal consonant)