Grapheme «K» (voiced laminal alveolar sibilant affricate consonant)