Grapheme «R» (voiced laminal alveolar tap consonant)